Τι Είναι Η Ρητορική Μίσους;

Εδώ παρέχουμε μία σύντομη περιγραφή της έννοιας “Ρητορική Μίσους” και της νομοθετικής ρύθμισης αυτής. Στο τέλος υπάρχουν σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν σε διάφορα έγγραφα σχετικά με τη ρητορική μίσους, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτούς για να μελετήσει και να διαβάσει περισσότερα για το θέμα αυτό.

Τι Είναι Η Ρητορική Μίσους

Τι είναι η Ρητορική Μίσους;

Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της ρητορικής μίσους. Ωστόσο η Σύσταση (97) 20 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένα από τα λίγα έγγραφα που παρέχει ένα περιεκτικό ορισμό της ρητορικής μίσους. Συγκεκριμένα προνοεί ότι η ρητορική μίσους:

Περιλαμβάνει κάθε μορφή έκφρασης που διαδίδει, υποκινεί, προωθεί ή δικαιολογεί το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές βίας και μίσους που βασίζονται στη μισαλλοδοξία, περιλαμβανομένου της μισαλλοδοξίας που εκφράζεται μέσα από τον επιθετικό εθνικισμό και τον εθνοκεντρισμό, τη διάκριση και το μίσος κατά μειονοτήτων και μεταναστών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Ρητορική Μίσους και η Ελευθερία της Έκφρασης

Το θέμα ρύθμισης της ρητορικής μίσους συχνά σχετίζεται με την ελευθερία της έκφρασης.
Η ελευθερία της έκφρασης προβλέπεται από αρκετά διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά έγγραφα. Για παράδειγμα, το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προνοεί ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς παρεμβάσεις από δημόσιες αρχές και ασχέτως συνόρων. Αυτό το δικαίωμα όμως δεν είναι απόλυτο. Το Άρθρο 10(20) προνοεί ότι:

Η άσκηση της ελευθερίας αυτής συνεπάγεται με καθήκοντα και ευθύνες, και δύναται να υπαχθεί σε διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις οι οποίες είναι προβλεπόμενες από το νόμο και αποτελούν αναγκαία μέτρα σε μία δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα ή τη δημόσια ασφάλεια,.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχετικά Διεθνή Και Ευρωπαϊκά Έγγραφα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την Καταπολέμηση Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Μέσω του Ποινικού Δικαίου,
Στα πλαίσια αυτής της Απόφασης-Πλαίσιο, κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι είναι τιμωρητέα η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή κάποιου μέλους που ανήκει σε κάποια ομάδας, που προσδιορίζεται δυνάμει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και η δημόσια επιδοκιμασία, η άρνηση ή η χονδροειδής υποτίμηση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εθνικός Νόμος

Η νομοθεσία για τη ρητορική μίσους είναι: “O περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος” του 2011 (N. 134(I)/2011). Αυτός ο νόμος υιοθετήθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Η εθνική νομοθεσία προνοεί ότι πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως διαδίδει δημόσια και υποκινεί δημόσια με οποιοδήποτε τρόπο βία ή μίσος που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή κάποιου μέλους κάποιας ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γενεαλογική καταβολή ή τη εθνική ή εθνοτική καταγωγή, κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή που έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ